1. Algemeen
Onder “BeautyStunter” wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Zaludo B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Capelle a/d IJssel, en statutair gevestigd te Rotterdam. Het hoofdkantoor van BeautyStunter is gevestigd op het adres: Cypresbaan 14b, 2908 LT te Capelle a/d IJssel, emailadres: support@beautystunter.nl.

Zaludo B.V. is ingeschreven in het handelsregister te Rotterdam, KvK-nummer 59279036, BTW-nummer NL853401901.B01.

2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BeautyStunter en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen BeautyStunter en koper.

3. Onjuistheden
BeautyStunter is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en a) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of b) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat BeautyStunter die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

4. Prijzen
Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

5. Afzetgebied
Op dit moment worden producten geleverd aan kopers in Nederland.

6. Verzendkosten
Alle prijzen van de producten op de site zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag, per bestelling, per gewicht, per transportmethode en per ordergrootte.

7. Levering en levertijd
7.1 BeautyStunter zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan BeautyStunter kenbaar heeft gemaakt.

7.3 BeautyStunter zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

7.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal BeautyStunter het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.

7.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BeautyStunter tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan BeautyStunter bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.6 BeautyStunter zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van BeautyStunter.

7.7 BeautyStunter is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door BeautyStunter gedragen.

8. Veilig betalen
BeautyStunter biedt momenteel 3 verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen:

  • iDeal: Voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDeal te betalen. iDeal is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van internet bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren.
  • PayPal: Via PayPal kun je snel en gemakkelijk online geld overmaken en ontvangen. Je kunt geld overmaken naar familie, vrienden en webwinkels.
  • Bankoverschrijving: Nederlandse klanten hebben de mogelijkheid om te betalen via een overboeking.

9. Garantie
BeautyStunter verleent op de door haar geleverde producten alleen garantie indien en voor zover deze BeautyStunter door haar leveranciers is verleend.

10. Herroepingsrecht
10.1 Gedurende veertien dagen na de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen, is de koper gerechtigd om de koopovereenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

10.2 Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van: a) producten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop BeautyStunter geen invloed heeft; b) van producten die: 1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; 3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 4) snel kunnen bederven of verouderen; c) van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken; d) abonnementen van kranten en tijdschriften.

10.3 Na ontbinding dient de koper onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na het uitbrengen van de in lid 10.1 bedoelde verklaring de door koper ontvangen goederen terug te zenden. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de zaak komen voor rekening van de koper. In geval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan BeautyStunter betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding door BeautyStunter.

10.4 In geval van een niet fysiek product heeft koper veertien dagen bedenktijd na bevestiging van de overeenkomst.

10.5 Het bepaalde in artikel 10.1 geldt voorts niet in geval van diensten:

  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrije tijdsbesteding indien er een bepaalde datum of bepaalde periode is bepaald.
  • indien de levering met uitdrukkelijke toestemming van koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
  • betreffende weddenschappen en loterijen

10.6 Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan BeautyStunter retourneren.

10.7 Kopers kunnen annuleren via het sturen van een email naar: support@beautystunter.nl.

10.8 De kosten voor het retour sturen van een annulering zijn voor rekening van koper. Retourkosten kunnen afwijken in verband met de grootte, het gewicht, de aard, het volume van het product en de gekozen verzendmethode.

10.9 BeautyStunter betaalt het te restitueren bedrag, uiterlijk 14 dagen nadat kopers beroep op herroeping van de overeenkomst bij BeautyStunter is ontvangen, terug op het door koper op te geven rekeningnummer tenzij koper expliciet wenst terugbetaald te worden via dezelfde betaalmethode als het moment van bestellen. Betalingen gedaan met iDeal en Bankoverschrijving kunnen enkel via bankrekening terugbetaald worden.

11. Overmacht
BeautyStunter is gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, indien BeautyStunter haar verplichtingen op grond van overmacht tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door BeautyStunter kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door haar leveranciers niet (tijdig of niet onder dezelfde condities) kunnen leveren aan BeautyStunter. In dat geval heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan BeautyStunter betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

12. Geschillen en toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen BeautyStunter en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst. De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen.

13. Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

14. Persoonsgegevens
14.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door BeautyStunter nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het persoonlijk “Mijn Account” gedeelte van BeautyStunter.

14.2 BeautyStunter zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt. In geval van levering door derden zal BeautyStunter dit kenbaar maken bij de klant zodat de klant op hoogte is dat essentiële gegevens voor het mogelijk maken van de levering worden doorgegeven aan de leverancier/transporteur.